Skip to main content
Category

Administratie

Nog last minute investeringsaftrek 2021 binnenhalen, ook voor de BV

By Administratie

Belasting 2021 besparen?

Over een paar weken zit het jaar 2021 erop. Tijd om na te gaan of u misschien nog een kleine investering moet doen om zo belasting te besparen. Als u investeert in bedrijfsmiddelen, heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Als u in 2021 voor meer dan € 2.400 en niet meer dan € 328.721 investeert in bedrijfsmiddelen, kunt u in aanmerking komen voor de KIA. De KIA is een percentage van al uw investeringen. De hoogte van de KIA is afhankelijk van het geïnvesteerde bedrag. Deze investeringsaftrek past u toe in uw aangifte inkomstenbelasting 2021 of aangifte vennootschapsbelasting 2021 en verlaagt uw winst of verhoogt het verlies uit uw onderneming. In 2021 is de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek als volgt.

Bij een investeringsbedrag in een kalenderjaar

van meer danmaar niet meer danbedraagt de KIA
€ 2.400€ 0
€ 2.400€ 59.17028% van het investeringsbedrag
€ 59.170€ 109.574€ 16.568
€ 109.574€ 328.721€ 16.568, verminderd met 7,56%
van het gedeelte van het investeringsbedrag
dat de € 109.574 te boven gaat
€ 328.721€ 0

Geen aftrek mislopen

Door de staffels in de investerings¬aftrek kan het gebeuren dat u deze voor 2021 of net misloopt, of in een lagere staffel terechtkomt. Hoe voorkomt u dat?

Voorbeeld 1.U schaft in 2021 voor € 2.400 aan bedrijfsmiddelen aan. Uw investeringsaftrek bedraagt € 0 (u komt met uw totale investeringsbedrag van € 2.400 niet boven het bedrag van € 2.400). Voor het jaar 2021 loopt u de KIA dus mis.

Voorbeeld 2.U heeft tot nu toe voor € 2.000 aan investeringen gedaan. Door in 2021 nog een investering van minimaal € 450 (exclusief btw) te doen, heeft u in 2021 recht op 28% KIA over € 2.450 = € 686 investeringsaftrek.

Naar voren halen

Het kan dus interessant zijn om een investering die u voor 2022 in petto heeft, nog in 2021 te doen. Het moment van investeren is het moment dat u de verplichting aangaat, zoals het accepteren van een offerte, een mondelinge aanvaarding of het ondertekenen van een koopovereenkomst. Dus niet de factuur- of betaaldatum! Tip. Betaalt u aan, maar neemt u de investering pas in 2022 in gebruik, dan mag u in 2021 KIA claimen tot het bedrag van de aanbetaling.

Desinvesteringsbijtelling

Let op de desinvesteringsbijtelling. Als u investeringen waarvoor u KIA heeft gekregen binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin u de investering deed, verkoopt, schenkt, ruilt, verhuurt of naar privé overbrengt (vervreemdt), kan het zijn dat u (een deel van) de genoten investeringsaftrek terug moet betalen. Tip 1. U kunt een desinvesteringsbijtelling voorkomen door ervoor te zorgen dat u het bedrijfsmiddel niet binnen deze termijn van vijf jaar vervreemdt. Tip 2. Zorg ervoor dat uw desinvesteringen in 2021 niet meer dan € 2.400 bedragen, dan geldt er ook geen bijtelling.

Voorbeeld.U heeft in juli 2017 een werkbank aangeschaft waarvoor u KIA heeft gehad. De termijn van vijf jaar gaat dan in op 1 januari 2017. Verkoopt u het bedrijfsmiddel pas vanaf 1 januari 2022, dan betaalt u geen desinvesteringsbijtelling!

Kerstvakantie Buro HL

By Administratie

Vanaf vrijdag 24 december houden wij onze kerstvakantie, daarmee zijn onze deuren
tijdelijk gesloten. Volgend jaar op maandag 3 januari 2022 staan we weer voor u
klaar.

Wij bedanken u voor onze prettige samenwerking van het afgelopen jaar.
Buro HL wenst u en uw geliefden alvast prettige feestdagen en een financieel
succesvol nieuwjaar toe.

Veel plezier met onze laatste nieuwsbrief van dit jaar en tot volgend jaar!

Met vriendelijke groet,

Team Buro HL

Inschrijving UBO register KVK.

By Administratie

Het UBO-register is live gegaan op 27 september 2020. Als je jouw onderneming na die datum hebt ingeschreven bij de KvK, of je moet je nog inschrijven, dan hoef je niets te doen en wordt het automatisch voor je geregeld. Is dat niet het geval, dan ben je wettelijk verplicht om je vóór 27 maart 2022 in te schrijven in het register. Doe je dat niet? Dan krijg je een boete. Je kunt je kosteloos inschrijven via de website van de KvK.

Niet iedereen hoeft zich in te schrijven. Onderstaand een overzicht van rechtsvormen die zich niet hoeven in te schrijven:

 • eenmanszaken
 • beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen
 • verenigingen van eigenaars
 • rechtspersonen in oprichting
 • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven
 • publiekrechtelijke rechtspersonen
 • overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder historische rechtspersonen (zoals gilden en hofjes)

Onderstaand een overzicht van rechtsvormen die zich wel moeten inschrijven:

 • Stichtingen en verenigingen: met volledige en beperkte rechtsbevoegdheid, maar met onderneming.
 • Onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties.
 • Niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen.
 • Personenvennootschappen.
 • Rederijen.
 • Europese naamloze en coöperatieve vennootschappen (SE en SCE).
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV).


Kerkgenootschappen moeten zich ook inschrijven in het register, maar dat is momenteel nog niet mogelijk.

Voor vragen m.b.t. de inschrijving kunnen jullie contact met ons opnemen.

Heeft u al een levenstestament?

By Administratie

Veel mensen hebben een testament maar wist u dat u ook een levenstestament kunt laten opmaken? Met een levenstestament wijs je iemand aan die namens jou belangrijke beslissingen neemt als je dit zelf door ziekte (bijvoorbeeld een beroerte) of andere omstandigheden (bijvoorbeeld een ongeluk) niet meer zelf kan doen. 

Het maken van een levenstestament kan zinvol en verstandig zijn. Daarmee geef je jezelf namelijk de geruststelling dat alles goed geregeld wordt als je dat zelf niet meer kunt doen. Met een levenstestament houd je, voor een groot deel, de regie over je eigen leven. Je kan het levenstestament zien als aanvulling op een testament. Het levenstestament werkt namelijk tijdens het leven en een testament werkt na het overlijden.

Mocht je een levenstestament willen opstellen dan is het wel verstandig om dit op tijd te doen. Op het moment van opstellen van het levenstestament moet je namelijk wilsbekwaam zijn. Dat is natuurlijk lastig als er bijvoorbeeld al geestelijke achteruitgang is.

Door zelf een vertrouwenspersoon / gevolmachtigde aan te wijzen voorkom je dat er eerst een onderbewindstelling door de rechter moet worden uitgesproken. Ook bepaald de rechter in dat geval wie jou gaat vertegenwoordigen. Daarnaast kost het verkrijgen van die uitspraak tijd en in sommige gevallen is snel handelen belangrijk.

Voor vragen over een levenstestament kunt u bij ons terecht.

Fiscaal voordeel bij Schenking op papier

By Administratie

Wat wordt er bedoeld met schenkingen op papier? Welke voor- en nadelen kleven daaraan? Hoe zit dat fiscaal? Wanneer is het wel (of niet) verstandig om papieren schenkingen te doen? Van welke factoren is dat afhankelijk?

Schenken en schuldig blijven. Bij een schenking op papier wordt er door ouders geld geleend aan bijv. hun kinderen. Dat geld wordt echter niet uitbetaald, maar wordt door de ouders schuldig gebleven. De ouders krijgen daardoor een schuld aan de kinderen. Deze schuld is meestal pas opeisbaar na overlijden van de ouders (dan wel van de langstlevende ouder).

Gunstig voor de schenk- en erfbelasting. Blijft het bedrag van de schenking onder het jaarlijks vrijgestelde bedrag, zoals dat geldt voor een schenking van ouders aan kinderen, dan hoeft daarover geen schenkbelasting te worden betaald. U mag jaarlijks € 6.604 (2021) belastingvrij schenken. Let op. Hierin zit voor de schenkingsvrijstelling 2021 een tijdelijke verhoging van € 1.000 in verband met de coronacrisis. Op het moment van overlijden van de langstlevende ouder geldt de opgebouwde schuld als een schuld van de nalatenschap. Deze schuld mag uit de nalatenschap (erfenis) worden voldaan, zonder dat de kinderen daar erfbelasting over hoeven te betalen. Slechts over het restant van de nalatenschap nadat de schuld is voldaan, moeten de kinderen erfbelasting betalen. Wordt er over een aantal jaren een grote schuld opgebouwd, dan scheelt dat voor de kinderen veel belasting.

Belangrijkste voordelen

De papieren schenking kent een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van de daadwerkelijke, liquide schenking.

 • Via papieren schenkingen kunnen ouders over meerdere jaren een grote schuld opbouwen aan de kinderen, zonder dat ze over veel liquide middelen hoeven te beschikken. Dat is zeker van belang als het vermogen van de ouders ‘in de bakstenen’ (woonhuis/bedrijfspand) zit of als het vermogen is opgebouwd door verkrijging van BV-aandelen of effectenportefeuilles.
 • Ouders die schenkingen op papier doen, kunnen zelf over het geld blijven beschikken. Het heeft geen invloed op hun levensstandaard (los van de 6% rente) zoals deze is voordat er schenkingen worden gedaan. Omdat de schuld niet opeisbaar is, hebben ze geen toestemming nodig van de kinderen over de wijze waarop ze het geld besteden.

Eerder aflossen. Het is ouders toegestaan om de schuld aan de kinderen eerder, nog tijdens hun leven, af te lossen. Dat kan handig zijn als ze inmiddels over voldoende liquide middelen beschikken en de kinderen het geld om welke reden dan ook op dat moment goed kunnen gebruiken. Maar de ouders kunnen daartoe niet door de kinderen worden verplicht. Wordt de schuld (of een gedeelte daarvan) nog tijdens leven door de ouders afgelost, dan hoeven de kinderen daarover geen schenkbelasting te betalen. Het betreft immers geen schenking, maar een aflossing van een schuld.

Eerder opeisbaar. Het is mogelijk om in de schenkingsakte vast te leggen dat de schuld niet alleen opeisbaar is bij overlijden van de langstlevende ouder, maar ook in andere gevallen. Dat kan zijn als het woonhuis van de ouder(s) wordt verkocht, waardoor er meer liquide middelen vrijkomen of als de langstlevende ouder in een zorginstelling wordt opgenomen, waarvoor een eigen bijdrage moet worden betaald waarvan de hoogte (mede)afhankelijk is van het vermogen.

Twee nadelen

Aan de papieren schenking kleven wel twee belangrijke nadelen.

Nadeel 1.  Om werking te hebben na overlijden van de ouders, moet de schenking op papier bij de notaris in een schriftelijke akte worden vastgelegd (art. 7:177 lid 2 BW) . Het is niet mogelijk om meerdere schenkingen over verschillende jaren in één akte vast te leggen. Daarvoor zullen door de notaris elk jaar opnieuw kosten in rekening worden gebracht. Bereken dus of het fiscale voordeel voldoende opweegt tegen deze kosten.

Nadeel 2. Om de schenkingen op papier voor de Belastingdienst aanvaardbaar te maken, moeten de ouders jaarlijks aan de kinderen rente betalen (art. 21 lid 14 SW) . Dat rentepercentage is vastgesteld op 6% (art. 10 Uitv besl SW) . Deze liquide middelen moeten uiteraard wel voorhanden zijn. Ook moet er bewijs zijn van de rentebetaling (door middel van een bankafschrift met duidelijke omschrijving). Is er geen bewijs als daarom door de Belastingdienst wordt gevraagd, dan is de opgebouwde schuld niet aftrekbaar voor de erfbelasting bij overlijden van de langstlevende ouder.

Wenst u advies over een schenking op papier? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op voor een adviesgesprek!

Bedrijfshond

By Administratie, Belastingen

Veel mensen beleven plezier aan het hebben van een hond. Wist u dat de kosten voor een hond in sommige gevallen zakelijk geboekt kunnen worden? Dat is het geval wanneer u bijvoorbeeld een waakhond of therapiehond heeft. Diverse kosten voor de hond zijn aftrekbaar. Denk hierbij aan aanschafkosten, dierenartskosten, voer, hondenbelasting. Deze kosten kunnen in 1 keer van de winst afgetrokken worden.

Indien de aanschafkosten hoger zijn als €450,- dan kunnen de kosten, door middel van afschrijving, over meerdere jaren verdeeld worden.

Er moet wel duidelijk aangetoond kunnen worden dat de hond als bedrijfsmiddel ingezet wordt.
Ook moet het aannemelijk zijn dat het ras gebruikt wordt voor het zakelijk doel. Een waakhond is bijvoorbeeld wel een Duitse herder maar geen Mopshond.

Prinsjesdag 2021

By Administratie, Algemeen

Prinsjesdag 2021 is inmiddels weer achter de rug. Dit betekend dat er met ingang van 1 januari 2022 weer een aantal (fiscale) veranderingen te verwachten zijn. Onderstaand enkele van deze veranderingen:

 • Aftrekposten: Voor iedereen die in 2022 persoonsgebonden aftrekposten heeft zoals zorgkosten, alimentatie en/of andere aftrekbare kosten zal er maximaal 40% aftrekbaar zijn.
 • Hypotheekrenteaftrek: Voor iedereen die in 2022 hypotheekrenteaftrek heeft voor de eigen woning zal er nog maximaal 40% aftrekbaar zijn.
 • Scholings gerelateerde kosten en studiekosten zijn vanaf 01-01-2022 niet meer aftrekbaar. Ter compensatie kan er een STAP-budget ( Stimulering Arbeidsmarktpositie) aangevraagd worden bij het UWV.
 • AOW: de AOW-leeftijd in 2022 is 66 jaar en 7 maanden.

Fiscale perikelen rond de bitcoin

By Administratie

De bitcoin staat momenteel flink in de belangstelling. Koersen fluctueren weliswaar hevig, maar lopen de laatste tijd gestaag op en op de bank levert uw geld nauwelijks iets op. Hoe pakt een belegging in cryptovaluta fiscaal uit?

Onbelaste koersstijging. Mede dankzij investeringen door enkele prominente personen, zoals Elon Musk van Tesla, is de koers van de bitcoin de laatste tijd aanzienlijk gestegen. Al blijft er altijd het risico van een koerscorrectie, veel kleinere beleggers proberen toch te profiteren van deze koersstijging van de bitcoin en beleggen vanuit privé gretig mee. Een onbelaste koersstijging is immers nooit weg, terwijl u op uw bankrekening nauwelijks rendement ontvangt of zelfs een negatieve rente moet betalen. 

Box 3-vermogen. Houd er wel rekening mee dat ook de cryptovaluta, zoals de bitcoin, ‘gewoon’ tot uw box 3-vermogen wordt gerekend als u vanuit privé in deze munten belegt. 

Overige bezittingen. Al in 2015 heeft de Belastingdienst aangegeven dat de bitcoin tot de rendementsgrondslag van box 3 behoort en wel onder de categorie Overige bezittingen. U zult dit dus zelf moeten invullen. Omdat de bitcoin echter geen wettig betaalmiddel is, kan dat niet bij uw binnen- of buitenlandse spaartegoeden. 

Verkoopwaarde per 1 januari. Hanteer in ieder geval de verkoopwaarde per 1 januari en bewaar een afschrift van de daarbij behorende koers in uw eigen administratie. Zo kunt u later, mochten er vragen over komen, in ieder geval aantonen waarom u deze koers heeft gebruikt. 

Beveiligde sleutel. Bitcoins behoren ook tot iemands nalatenschap. Vaak zijn de erfgenamen echter niet op de hoogte van de sleutel (zo’n twaalf tot 24 woorden) tot de ‘wallet’ die nodig is om de bitcoins uitgekeerd te krijgen en bij leven wilt u deze niet al doorgeven. U kunt dan bijv. de helft van de sleutel in uw testament opnemen en de andere helft aan de beoogde executeur doorgeven of u geeft de gehele sleutel in depot bij de notaris. Deze akte van depot kan worden geregistreerd bij het Centraal Testamentenregister, zodat deze is terug te vinden na het overlijden. 

Bron: Indicator

Crowdfunding

By Administratie

Dat er ondernemers zijn die het financieel moeilijk hebben in deze corona crisis zal u zeker niet ontgaan zijn. Daarom vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Het snelste uitje van Emmen dreigt te verdwijnen!!
Eind 2019 heeft het mooie concept Simracing zich gevestigd in het centrum van Emmen. Bij ons waant u zich een echte coureur in de mooiste simulatoren met motion, levensecht!

Update NOAB

By Administratie

In een eerdere nieuwsbrief informeerden wij u rondom ons lidmaatschap bij branchevereniging NOAB. Inmiddels hebben wij onze eerste audit achter de rug. Uit deze eerste screening is opgemerkt dat wij meer zullen moeten toezien op de Wwft. De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht ons om een client onderzoek te doen op al ons zakelijke klanten. Derhalve zullen wij op korte termijn deze groep benaderen om aan deze wetgeving te voldoen. In grote lijnen bestaat dit onderzoek uit formaliteiten en enkele documenten welke wij bij u zullen opvragen. U moet hierbij denken aan een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel, geldige identiteitsdocumenten en eventuele oprichtingsakten etc.