Skip to main content
Category

Administratie

Update inzake uw (toekomstige) aangifte inkomstenbelasting

By Administratie, Belastingen, IB

Veel klanten benaderen ons de afgelopen weken met de vraag wanneer zij hun machtigingsbrief met
activeringscode ontvangen. In het verleden werden deze brieven jaarlijks door de belastingdienst
verstuurd. Sinds september 2021 is het echter zo dat er sprake is van een ‘doorlopende’ machtiging.
Deze doorlopende machtiging hebben wij voor u aangevraagd bij de belastingdienst, en de meeste
klanten hebben deze code in het jaar 2022 door ons laten activeren. Hierdoor behoeft er jaarlijks niet
opnieuw een machtigingscode aan ons verstrekt te worden.
Let op! Is er sprake van overlijden? Dan dient voor het betreffende jaar van overlijden de machtiging
opnieuw te worden aangevraagd!

Bron: Belastingdienst.nl

Aanpassing betalingsregeling belastingschulden door bijzonder uitstel mogelijkheden

By Administratie, Belastingen

Met ingang van oktober 2022 kunnen ondernemers die een belastingschuld hebben opgebouwd (bijv. tijdens de coronaperiode) een betalingsregeling met de belastingdienst treffen.

Hebt u moeite met het betalen van de termijnbedragen van de betalingsregeling? Dan kunt u de belastingdienst vragen de betalingsregeling (tijdelijk) aan te passen. Hiervoor gelden voorwaarden. En de aanpassing heeft gevolgen voor het termijnbedrag, het bedrag aan invorderingsrente en de looptijd van de betalingsregeling.

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u vragen om 1 of meer van deze 3 aanpassingen:

 • kwartaalbetaling: u betaalt per kwartaal in plaats van per maand
 • betaalpauze: u kunt 1 keer een periode van maximaal 6 aaneengesloten maanden of 2 aaneengesloten kwartalen stoppen met betalen
 • verlenging: u verlengt de regeling naar maximaal 7 jaar
  (Dit kan alleen als u een betalingsregeling hebt voor minimaal € 10.000)

Lukt het tijdelijk niet om de termijnbedragen geheel te betalen? Dan kunt u onder voorwaarden ook vragen om een betaalpauze en/of aanvullend een verlenging van de betalingsregeling naar maximaal 7 jaar. Deze betaalpauze mag ingaan op een datum in het verleden, bijvoorbeeld 1 oktober 2022.

Hoe vraagt u om aanpassingen van de betalingsregeling?

U kunt een verzoek doen met het online formulier Corona betaalregeling.

Betaling per kwartaal

U kunt vragen of u per kwartaal mag betalen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U hebt vanaf 1 april 2022 steeds voldaan aan uw nieuwe betalingsverplichtingen. Of u hebt hiervoor uitstel van betaling gekregen.
 • In uw verzoek motiveert u waarom u per kwartaal wilt betalen.

Gevolgen betaling per kwartaal

Als uw verzoek wordt toegewezen, heeft dit de volgende gevolgen:

 • De termijnbedragen worden hoger.
 • U betaalt meer invorderingsrente.
 • De uiterste betaaldatum van de eerstvolgende betalingstermijn wordt de laatste dag van het lopende kalenderkwartaal waarin het verzoek is ingediend.
  Voorbeeld: U doet een verzoek op 10 oktober 2022. Dan is de uiterste betaaldatum van de maanden oktober tot en met december: 31 december 2022. Elke volgende termijn vervalt telkens een kwartaal later.
 • De einddatum van de betalingsregeling blijft 1 oktober 2027.

U krijgt van de belastingdienst een brief met de nieuwe termijnbedragen en betaaldatums.

Betaalpauze

U kunt vragen om een betaalpauze van maximaal 6 maanden of 2 aaneengesloten kwartaaltermijnen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U hebt vanaf 1 april 2022 steeds voldaan aan uw nieuwe betalingsverplichtingen. Of u hebt hiervoor uitstel van betaling gekregen.
 • In uw verzoek motiveert u waarom u voor een korte periode problemen bij het afbetalen verwacht.

Gevolgen betaalpauze

Als uw verzoek wordt toegewezen, heeft dit de volgende gevolgen:

 • De termijnbedragen worden hoger.
 • U moet meer invorderingsrente betalen.
 • De einddatum blijft 1 oktober 2027.

U krijgt van de belastingdienst een brief met de nieuwe termijnbedragen en betaaldatums.

Verlenging betalingsregeling

U kunt vragen of u maximaal 7 jaar (84 maanden) mag doen over het afbetalen van uw belastingschuld als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw belastingschuld door het bijzonder uitstel is € 10.000 of hoger.
 • U hebt vanaf 1 april 2022 steeds voldaan aan uw nieuwe betalingsverplichtingen. Of u hebt hiervoor uitstel van betaling gekregen.
 • U hebt geen openstaande belastingschuld die op of vóór 12 maart 2020 betaald had moeten zijn, waarvoor de dwanginvordering was opgestart en waarvoor u op 12 maart 2020 geen uitstel van betaling had. Er is sprake van dwanginvordering als wij u een aanmaning hebben gestuurd.
 • In uw verzoek motiveert u waarom u de betalingsregeling wilt verlengen. En u maakt aannemelijk dat u uw belastingschuld niet binnen 5 jaar kunt afbetalen, maar wel binnen 7 jaar.
 • U stuurt een liquiditeitsprognose voor de komende 2 jaar, gerekend vanaf de datum van uw verzoek. Uit deze prognose moet blijken dat u de nieuwe, lagere termijnbedragen wel kunt betalen.
 • Is uw belastingschuld door het bijzonder uitstel € 50.000 of hoger? Dan moet u ook het volgende sturen:
  • jaarstukken van de laatste 3 kalenderjaren
  • een verklaring van een derde deskundige dat er geen aanwijzingen zijn dat uw onderneming niet levensvatbaar is.

Gevolgen verlenging betalingsregeling

Als uw verzoek wordt toegewezen, heeft dit de volgende gevolgen:

 • De termijnbedragen worden lager.
 • U betaalt meer invorderingsrente.
 • De einddatum van de betalingsregeling wordt 1 oktober 2029.

U krijgt van de belastingdienst een brief met de nieuwe termijnbedragen en betaaldatums.

Hulp?

Mocht u van één van de genoemde regelingen gebruikt willen maken, dan bekijken wij graag de mogelijkheden met u.

Bron: belastingdienst.nl

De overheid wil schijn ZZP’ers aanpakken, maar hoe?

By Administratie, ZZP

Het kabinet wil schijnzelfstandigheid aanpakken, maar weet zelf niet goed hoe. Dat blijkt uit een kabinetsreactie op enkele onderzoeksrapporten. Wat betekent dat voor u als u zzp’er bent of deze inhuurt? Wat is er nu al duidelijk?

Schijnzelfstandigheid

Schijnzelfstandigheid is het kabinet al jaren een doorn in het oog. Tot voor enkele jaren konden zzp’ers en hun opdrachtgevers gebruikmaken van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Tegenwoordig gebruikt men zogenaamde ‘modelovereenkomsten’ op basis van de Wet DBA. Dit neemt niet weg dat er nog steeds onduidelijkheid bestaat over de vraag wanneer er sprake is van een arbeidsrelatie en een aantal zzp’ers eigenlijk als werknemer aangemerkt zouden moeten worden. Het kabinet wil dit gaan aanpakken, al blijft deels onduidelijk hoe.

Verschillen aanpakken. Het kabinet streeft ernaar de verschillen tussen werknemers en zelfstandigen aan te pakken. Dit gebeurt door de komende jaren de zelfstandigenaftrek (versneld) fors te verlagen, de opbouw van de oudedagsreserve (FOR) te schrappen en een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen in te voeren. Ook wil men de verschillen beperken op het gebied van het arbeidsrecht.

Meer duidelijkheid? Het kabinet geeft aan meer duidelijkheid te gaan scheppen rond de vraag wanneer er sprake is van een dienstverband en wanneer niet. Dit wekt geen verbazing, want in de praktijk blijkt het met name onduidelijk wanneer er sprake is van een ‘gezagsverhouding’. De Belastingdienst werkt tegenwoordig met modelovereenkomsten, maar deze geven geen zekerheid als er in de praktijk van wordt afgeweken. Ook de huidige webmodule, waarmee beoordeeld wordt of er sprake is van een gezagsverhouding, geeft hiervan slechts een indicatie waaraan men geen rechten kan ontlenen. Bovendien blijkt de webmodule in 28% van de gevallen helemaal geen indicatie te kunnen geven.

Meer handhaving?

Het kabinet geeft aan dat er meer gehandhaafd zal gaan worden inzake schijnzelfstandigheid. Zo lang echter niet duidelijk is wanneer hiervan sprake is, zal dit moeilijk worden. Om hier duidelijkheid over te verkrijgen, zal er onder andere met het UWV, de arbeidsinspectie en sociale partners overleg plaats vinden. Het streven is er in ieder geval wel op gericht om uiterlijk per 2025 weer volledig te gaan handhaven. Handhaving staat nu op een laag pitje, met name omdat de wetgeving complex is en de capaciteit van de Belastingdienst beperkt is.

Wat betekent dit voor opdrachtnemers?  De voornemens van het kabinet betekenen in ieder geval dat zzp’ers een deel van hun fiscale voordelen zullen verliezen. Daardoor probeert het kabinet de toestroom aan zzp’ers af te remmen. Verder kunnen zzp’ers verwachten dat er strenger gecontroleerd zal gaat worden op schijnzelfstandigheid, waardoor het voor opdrachtgevers riskanter wordt een zzp’er in te huren. Daarvoor is wel noodzakelijk dat dit begrip duidelijker wordt gedefinieerd.

Wat betekent dit voor opdrachtgevers? Opdrachtgevers zullen door deze plannen in de toekomst eerder het risico lopen te maken te krijgen met schijnzelfstandigheid. Dit betekent een groter risico op naheffingen als hiervan achteraf sprake blijkt te zijn. Het is waarschijnlijk ook de bedoeling het inhuren van zzp’ers hierdoor te ontmoedigen en opdrachtgevers eerder te bewegen om werknemers in dienst te nemen in plaats van het inhuren van een zzp’er. Alles staat of valt echter met een duidelijkere omschrijving van het begrip dienstbetrekking. Wij volgen dat voor u.

Bron: Tips & Advies

Nog last minute investeringsaftrek 2021 binnenhalen, ook voor de BV

By Administratie

Belasting 2021 besparen?

Over een paar weken zit het jaar 2021 erop. Tijd om na te gaan of u misschien nog een kleine investering moet doen om zo belasting te besparen. Als u investeert in bedrijfsmiddelen, heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Als u in 2021 voor meer dan € 2.400 en niet meer dan € 328.721 investeert in bedrijfsmiddelen, kunt u in aanmerking komen voor de KIA. De KIA is een percentage van al uw investeringen. De hoogte van de KIA is afhankelijk van het geïnvesteerde bedrag. Deze investeringsaftrek past u toe in uw aangifte inkomstenbelasting 2021 of aangifte vennootschapsbelasting 2021 en verlaagt uw winst of verhoogt het verlies uit uw onderneming. In 2021 is de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek als volgt.

Bij een investeringsbedrag in een kalenderjaar

van meer danmaar niet meer danbedraagt de KIA
€ 2.400€ 0
€ 2.400€ 59.17028% van het investeringsbedrag
€ 59.170€ 109.574€ 16.568
€ 109.574€ 328.721€ 16.568, verminderd met 7,56%
van het gedeelte van het investeringsbedrag
dat de € 109.574 te boven gaat
€ 328.721€ 0

Geen aftrek mislopen

Door de staffels in de investerings¬aftrek kan het gebeuren dat u deze voor 2021 of net misloopt, of in een lagere staffel terechtkomt. Hoe voorkomt u dat?

Voorbeeld 1.U schaft in 2021 voor € 2.400 aan bedrijfsmiddelen aan. Uw investeringsaftrek bedraagt € 0 (u komt met uw totale investeringsbedrag van € 2.400 niet boven het bedrag van € 2.400). Voor het jaar 2021 loopt u de KIA dus mis.

Voorbeeld 2.U heeft tot nu toe voor € 2.000 aan investeringen gedaan. Door in 2021 nog een investering van minimaal € 450 (exclusief btw) te doen, heeft u in 2021 recht op 28% KIA over € 2.450 = € 686 investeringsaftrek.

Naar voren halen

Het kan dus interessant zijn om een investering die u voor 2022 in petto heeft, nog in 2021 te doen. Het moment van investeren is het moment dat u de verplichting aangaat, zoals het accepteren van een offerte, een mondelinge aanvaarding of het ondertekenen van een koopovereenkomst. Dus niet de factuur- of betaaldatum! Tip. Betaalt u aan, maar neemt u de investering pas in 2022 in gebruik, dan mag u in 2021 KIA claimen tot het bedrag van de aanbetaling.

Desinvesteringsbijtelling

Let op de desinvesteringsbijtelling. Als u investeringen waarvoor u KIA heeft gekregen binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin u de investering deed, verkoopt, schenkt, ruilt, verhuurt of naar privé overbrengt (vervreemdt), kan het zijn dat u (een deel van) de genoten investeringsaftrek terug moet betalen. Tip 1. U kunt een desinvesteringsbijtelling voorkomen door ervoor te zorgen dat u het bedrijfsmiddel niet binnen deze termijn van vijf jaar vervreemdt. Tip 2. Zorg ervoor dat uw desinvesteringen in 2021 niet meer dan € 2.400 bedragen, dan geldt er ook geen bijtelling.

Voorbeeld.U heeft in juli 2017 een werkbank aangeschaft waarvoor u KIA heeft gehad. De termijn van vijf jaar gaat dan in op 1 januari 2017. Verkoopt u het bedrijfsmiddel pas vanaf 1 januari 2022, dan betaalt u geen desinvesteringsbijtelling!

Kerstvakantie Buro HL

By Administratie

Vanaf vrijdag 24 december houden wij onze kerstvakantie, daarmee zijn onze deuren
tijdelijk gesloten. Volgend jaar op maandag 3 januari 2022 staan we weer voor u
klaar.

Wij bedanken u voor onze prettige samenwerking van het afgelopen jaar.
Buro HL wenst u en uw geliefden alvast prettige feestdagen en een financieel
succesvol nieuwjaar toe.

Veel plezier met onze laatste nieuwsbrief van dit jaar en tot volgend jaar!

Met vriendelijke groet,

Team Buro HL

Inschrijving UBO register KVK.

By Administratie

Het UBO-register is live gegaan op 27 september 2020. Als je jouw onderneming na die datum hebt ingeschreven bij de KvK, of je moet je nog inschrijven, dan hoef je niets te doen en wordt het automatisch voor je geregeld. Is dat niet het geval, dan ben je wettelijk verplicht om je vóór 27 maart 2022 in te schrijven in het register. Doe je dat niet? Dan krijg je een boete. Je kunt je kosteloos inschrijven via de website van de KvK.

Niet iedereen hoeft zich in te schrijven. Onderstaand een overzicht van rechtsvormen die zich niet hoeven in te schrijven:

 • eenmanszaken
 • beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen
 • verenigingen van eigenaars
 • rechtspersonen in oprichting
 • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven
 • publiekrechtelijke rechtspersonen
 • overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder historische rechtspersonen (zoals gilden en hofjes)

Onderstaand een overzicht van rechtsvormen die zich wel moeten inschrijven:

 • Stichtingen en verenigingen: met volledige en beperkte rechtsbevoegdheid, maar met onderneming.
 • Onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties.
 • Niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen.
 • Personenvennootschappen.
 • Rederijen.
 • Europese naamloze en coöperatieve vennootschappen (SE en SCE).
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV).


Kerkgenootschappen moeten zich ook inschrijven in het register, maar dat is momenteel nog niet mogelijk.

Voor vragen m.b.t. de inschrijving kunnen jullie contact met ons opnemen.

Heeft u al een levenstestament?

By Administratie

Veel mensen hebben een testament maar wist u dat u ook een levenstestament kunt laten opmaken? Met een levenstestament wijs je iemand aan die namens jou belangrijke beslissingen neemt als je dit zelf door ziekte (bijvoorbeeld een beroerte) of andere omstandigheden (bijvoorbeeld een ongeluk) niet meer zelf kan doen. 

Het maken van een levenstestament kan zinvol en verstandig zijn. Daarmee geef je jezelf namelijk de geruststelling dat alles goed geregeld wordt als je dat zelf niet meer kunt doen. Met een levenstestament houd je, voor een groot deel, de regie over je eigen leven. Je kan het levenstestament zien als aanvulling op een testament. Het levenstestament werkt namelijk tijdens het leven en een testament werkt na het overlijden.

Mocht je een levenstestament willen opstellen dan is het wel verstandig om dit op tijd te doen. Op het moment van opstellen van het levenstestament moet je namelijk wilsbekwaam zijn. Dat is natuurlijk lastig als er bijvoorbeeld al geestelijke achteruitgang is.

Door zelf een vertrouwenspersoon / gevolmachtigde aan te wijzen voorkom je dat er eerst een onderbewindstelling door de rechter moet worden uitgesproken. Ook bepaald de rechter in dat geval wie jou gaat vertegenwoordigen. Daarnaast kost het verkrijgen van die uitspraak tijd en in sommige gevallen is snel handelen belangrijk.

Voor vragen over een levenstestament kunt u bij ons terecht.

Fiscaal voordeel bij Schenking op papier

By Administratie

Wat wordt er bedoeld met schenkingen op papier? Welke voor- en nadelen kleven daaraan? Hoe zit dat fiscaal? Wanneer is het wel (of niet) verstandig om papieren schenkingen te doen? Van welke factoren is dat afhankelijk?

Schenken en schuldig blijven. Bij een schenking op papier wordt er door ouders geld geleend aan bijv. hun kinderen. Dat geld wordt echter niet uitbetaald, maar wordt door de ouders schuldig gebleven. De ouders krijgen daardoor een schuld aan de kinderen. Deze schuld is meestal pas opeisbaar na overlijden van de ouders (dan wel van de langstlevende ouder).

Gunstig voor de schenk- en erfbelasting. Blijft het bedrag van de schenking onder het jaarlijks vrijgestelde bedrag, zoals dat geldt voor een schenking van ouders aan kinderen, dan hoeft daarover geen schenkbelasting te worden betaald. U mag jaarlijks € 6.604 (2021) belastingvrij schenken. Let op. Hierin zit voor de schenkingsvrijstelling 2021 een tijdelijke verhoging van € 1.000 in verband met de coronacrisis. Op het moment van overlijden van de langstlevende ouder geldt de opgebouwde schuld als een schuld van de nalatenschap. Deze schuld mag uit de nalatenschap (erfenis) worden voldaan, zonder dat de kinderen daar erfbelasting over hoeven te betalen. Slechts over het restant van de nalatenschap nadat de schuld is voldaan, moeten de kinderen erfbelasting betalen. Wordt er over een aantal jaren een grote schuld opgebouwd, dan scheelt dat voor de kinderen veel belasting.

Belangrijkste voordelen

De papieren schenking kent een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van de daadwerkelijke, liquide schenking.

 • Via papieren schenkingen kunnen ouders over meerdere jaren een grote schuld opbouwen aan de kinderen, zonder dat ze over veel liquide middelen hoeven te beschikken. Dat is zeker van belang als het vermogen van de ouders ‘in de bakstenen’ (woonhuis/bedrijfspand) zit of als het vermogen is opgebouwd door verkrijging van BV-aandelen of effectenportefeuilles.
 • Ouders die schenkingen op papier doen, kunnen zelf over het geld blijven beschikken. Het heeft geen invloed op hun levensstandaard (los van de 6% rente) zoals deze is voordat er schenkingen worden gedaan. Omdat de schuld niet opeisbaar is, hebben ze geen toestemming nodig van de kinderen over de wijze waarop ze het geld besteden.

Eerder aflossen. Het is ouders toegestaan om de schuld aan de kinderen eerder, nog tijdens hun leven, af te lossen. Dat kan handig zijn als ze inmiddels over voldoende liquide middelen beschikken en de kinderen het geld om welke reden dan ook op dat moment goed kunnen gebruiken. Maar de ouders kunnen daartoe niet door de kinderen worden verplicht. Wordt de schuld (of een gedeelte daarvan) nog tijdens leven door de ouders afgelost, dan hoeven de kinderen daarover geen schenkbelasting te betalen. Het betreft immers geen schenking, maar een aflossing van een schuld.

Eerder opeisbaar. Het is mogelijk om in de schenkingsakte vast te leggen dat de schuld niet alleen opeisbaar is bij overlijden van de langstlevende ouder, maar ook in andere gevallen. Dat kan zijn als het woonhuis van de ouder(s) wordt verkocht, waardoor er meer liquide middelen vrijkomen of als de langstlevende ouder in een zorginstelling wordt opgenomen, waarvoor een eigen bijdrage moet worden betaald waarvan de hoogte (mede)afhankelijk is van het vermogen.

Twee nadelen

Aan de papieren schenking kleven wel twee belangrijke nadelen.

Nadeel 1.  Om werking te hebben na overlijden van de ouders, moet de schenking op papier bij de notaris in een schriftelijke akte worden vastgelegd (art. 7:177 lid 2 BW) . Het is niet mogelijk om meerdere schenkingen over verschillende jaren in één akte vast te leggen. Daarvoor zullen door de notaris elk jaar opnieuw kosten in rekening worden gebracht. Bereken dus of het fiscale voordeel voldoende opweegt tegen deze kosten.

Nadeel 2. Om de schenkingen op papier voor de Belastingdienst aanvaardbaar te maken, moeten de ouders jaarlijks aan de kinderen rente betalen (art. 21 lid 14 SW) . Dat rentepercentage is vastgesteld op 6% (art. 10 Uitv besl SW) . Deze liquide middelen moeten uiteraard wel voorhanden zijn. Ook moet er bewijs zijn van de rentebetaling (door middel van een bankafschrift met duidelijke omschrijving). Is er geen bewijs als daarom door de Belastingdienst wordt gevraagd, dan is de opgebouwde schuld niet aftrekbaar voor de erfbelasting bij overlijden van de langstlevende ouder.

Wenst u advies over een schenking op papier? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op voor een adviesgesprek!

Bedrijfshond

By Administratie, Belastingen

Veel mensen beleven plezier aan het hebben van een hond. Wist u dat de kosten voor een hond in sommige gevallen zakelijk geboekt kunnen worden? Dat is het geval wanneer u bijvoorbeeld een waakhond of therapiehond heeft. Diverse kosten voor de hond zijn aftrekbaar. Denk hierbij aan aanschafkosten, dierenartskosten, voer, hondenbelasting. Deze kosten kunnen in 1 keer van de winst afgetrokken worden.

Indien de aanschafkosten hoger zijn als €450,- dan kunnen de kosten, door middel van afschrijving, over meerdere jaren verdeeld worden.

Er moet wel duidelijk aangetoond kunnen worden dat de hond als bedrijfsmiddel ingezet wordt.
Ook moet het aannemelijk zijn dat het ras gebruikt wordt voor het zakelijk doel. Een waakhond is bijvoorbeeld wel een Duitse herder maar geen Mopshond.

Prinsjesdag 2021

By Administratie, Algemeen

Prinsjesdag 2021 is inmiddels weer achter de rug. Dit betekend dat er met ingang van 1 januari 2022 weer een aantal (fiscale) veranderingen te verwachten zijn. Onderstaand enkele van deze veranderingen:

 • Aftrekposten: Voor iedereen die in 2022 persoonsgebonden aftrekposten heeft zoals zorgkosten, alimentatie en/of andere aftrekbare kosten zal er maximaal 40% aftrekbaar zijn.
 • Hypotheekrenteaftrek: Voor iedereen die in 2022 hypotheekrenteaftrek heeft voor de eigen woning zal er nog maximaal 40% aftrekbaar zijn.
 • Scholings gerelateerde kosten en studiekosten zijn vanaf 01-01-2022 niet meer aftrekbaar. Ter compensatie kan er een STAP-budget ( Stimulering Arbeidsmarktpositie) aangevraagd worden bij het UWV.
 • AOW: de AOW-leeftijd in 2022 is 66 jaar en 7 maanden.