Skip to main content

Brieven belastingdienst inzake activeringscodes.

By Belastingen, IB, Particulieren

Het is weer tijd voor de belastingaangifte over het jaar 2021. Om de aangiften correct in te vullen ontvangen wij naast de documenten graag de zogenaamde activeringscodes.

U ontvangt, als klant van BuroHL, twee brieven van de belastingdienst met daarin activeringscodes. Eén met de activeringscode (VIA) voor het jaar 2021, en één met activeringscode voor de jaren 2022 en verder (Doorlopende machtiging) .

Zou u er voor willen zorgen dat beide activeringscodes bij ons terechtkomen. U kunt de codes doorbellen, mailen, opsturen, langsbrengen of appen.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Team Buro HL

Voorlopige aanslag 2022

By Belastingen

De Belastingdienst verstuurt vanaf deze week ongeveer 4 miljoen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting over 2022. Met deze voorlopige aanslag kunt u in het lopende jaar alvast geld terugkrijgen, of juist gespreid betalen. 

Goed controleren

De voorlopige aanslag is de best mogelijke inschatting die de Belastingdienst kan maken over uw fiscale situatie volgend jaar. Hij is gebaseerd op de meest recente gegevens waarover de Belastingdienst beschikt: de voorlopige aanslag 2021 of de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting. De Belastingdienst raadt ontvangers aan de gegevens op de aanslag goed te controleren en waar nodig te wijzigen, als ze nu al weten dat ze voor 2022 niet kloppen. Dat kan terug- of bijbetalen voorkomen.

Mocht u een voorlopige aanslag ontvangen hebben en wilt u wijzigingen aanbrengen, dan kunnen wij u hierbij uiteraard van dienst zijn. Neem hiervoor gerust contact met ons op.

Nog last minute investeringsaftrek 2021 binnenhalen, ook voor de BV

By Administratie

Belasting 2021 besparen?

Over een paar weken zit het jaar 2021 erop. Tijd om na te gaan of u misschien nog een kleine investering moet doen om zo belasting te besparen. Als u investeert in bedrijfsmiddelen, heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Als u in 2021 voor meer dan € 2.400 en niet meer dan € 328.721 investeert in bedrijfsmiddelen, kunt u in aanmerking komen voor de KIA. De KIA is een percentage van al uw investeringen. De hoogte van de KIA is afhankelijk van het geïnvesteerde bedrag. Deze investeringsaftrek past u toe in uw aangifte inkomstenbelasting 2021 of aangifte vennootschapsbelasting 2021 en verlaagt uw winst of verhoogt het verlies uit uw onderneming. In 2021 is de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek als volgt.

Bij een investeringsbedrag in een kalenderjaar

van meer danmaar niet meer danbedraagt de KIA
€ 2.400€ 0
€ 2.400€ 59.17028% van het investeringsbedrag
€ 59.170€ 109.574€ 16.568
€ 109.574€ 328.721€ 16.568, verminderd met 7,56%
van het gedeelte van het investeringsbedrag
dat de € 109.574 te boven gaat
€ 328.721€ 0

Geen aftrek mislopen

Door de staffels in de investerings¬aftrek kan het gebeuren dat u deze voor 2021 of net misloopt, of in een lagere staffel terechtkomt. Hoe voorkomt u dat?

Voorbeeld 1.U schaft in 2021 voor € 2.400 aan bedrijfsmiddelen aan. Uw investeringsaftrek bedraagt € 0 (u komt met uw totale investeringsbedrag van € 2.400 niet boven het bedrag van € 2.400). Voor het jaar 2021 loopt u de KIA dus mis.

Voorbeeld 2.U heeft tot nu toe voor € 2.000 aan investeringen gedaan. Door in 2021 nog een investering van minimaal € 450 (exclusief btw) te doen, heeft u in 2021 recht op 28% KIA over € 2.450 = € 686 investeringsaftrek.

Naar voren halen

Het kan dus interessant zijn om een investering die u voor 2022 in petto heeft, nog in 2021 te doen. Het moment van investeren is het moment dat u de verplichting aangaat, zoals het accepteren van een offerte, een mondelinge aanvaarding of het ondertekenen van een koopovereenkomst. Dus niet de factuur- of betaaldatum! Tip. Betaalt u aan, maar neemt u de investering pas in 2022 in gebruik, dan mag u in 2021 KIA claimen tot het bedrag van de aanbetaling.

Desinvesteringsbijtelling

Let op de desinvesteringsbijtelling. Als u investeringen waarvoor u KIA heeft gekregen binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin u de investering deed, verkoopt, schenkt, ruilt, verhuurt of naar privé overbrengt (vervreemdt), kan het zijn dat u (een deel van) de genoten investeringsaftrek terug moet betalen. Tip 1. U kunt een desinvesteringsbijtelling voorkomen door ervoor te zorgen dat u het bedrijfsmiddel niet binnen deze termijn van vijf jaar vervreemdt. Tip 2. Zorg ervoor dat uw desinvesteringen in 2021 niet meer dan € 2.400 bedragen, dan geldt er ook geen bijtelling.

Voorbeeld.U heeft in juli 2017 een werkbank aangeschaft waarvoor u KIA heeft gehad. De termijn van vijf jaar gaat dan in op 1 januari 2017. Verkoopt u het bedrijfsmiddel pas vanaf 1 januari 2022, dan betaalt u geen desinvesteringsbijtelling!

Kerstvakantie Buro HL

By Administratie

Vanaf vrijdag 24 december houden wij onze kerstvakantie, daarmee zijn onze deuren
tijdelijk gesloten. Volgend jaar op maandag 3 januari 2022 staan we weer voor u
klaar.

Wij bedanken u voor onze prettige samenwerking van het afgelopen jaar.
Buro HL wenst u en uw geliefden alvast prettige feestdagen en een financieel
succesvol nieuwjaar toe.

Veel plezier met onze laatste nieuwsbrief van dit jaar en tot volgend jaar!

Met vriendelijke groet,

Team Buro HL

Inschrijving UBO register KVK.

By Administratie

Het UBO-register is live gegaan op 27 september 2020. Als je jouw onderneming na die datum hebt ingeschreven bij de KvK, of je moet je nog inschrijven, dan hoef je niets te doen en wordt het automatisch voor je geregeld. Is dat niet het geval, dan ben je wettelijk verplicht om je vóór 27 maart 2022 in te schrijven in het register. Doe je dat niet? Dan krijg je een boete. Je kunt je kosteloos inschrijven via de website van de KvK.

Niet iedereen hoeft zich in te schrijven. Onderstaand een overzicht van rechtsvormen die zich niet hoeven in te schrijven:

 • eenmanszaken
 • beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen
 • verenigingen van eigenaars
 • rechtspersonen in oprichting
 • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven
 • publiekrechtelijke rechtspersonen
 • overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder historische rechtspersonen (zoals gilden en hofjes)

Onderstaand een overzicht van rechtsvormen die zich wel moeten inschrijven:

 • Stichtingen en verenigingen: met volledige en beperkte rechtsbevoegdheid, maar met onderneming.
 • Onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties.
 • Niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen.
 • Personenvennootschappen.
 • Rederijen.
 • Europese naamloze en coöperatieve vennootschappen (SE en SCE).
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV).


Kerkgenootschappen moeten zich ook inschrijven in het register, maar dat is momenteel nog niet mogelijk.

Voor vragen m.b.t. de inschrijving kunnen jullie contact met ons opnemen.

Heeft u al een levenstestament?

By Administratie

Veel mensen hebben een testament maar wist u dat u ook een levenstestament kunt laten opmaken? Met een levenstestament wijs je iemand aan die namens jou belangrijke beslissingen neemt als je dit zelf door ziekte (bijvoorbeeld een beroerte) of andere omstandigheden (bijvoorbeeld een ongeluk) niet meer zelf kan doen. 

Het maken van een levenstestament kan zinvol en verstandig zijn. Daarmee geef je jezelf namelijk de geruststelling dat alles goed geregeld wordt als je dat zelf niet meer kunt doen. Met een levenstestament houd je, voor een groot deel, de regie over je eigen leven. Je kan het levenstestament zien als aanvulling op een testament. Het levenstestament werkt namelijk tijdens het leven en een testament werkt na het overlijden.

Mocht je een levenstestament willen opstellen dan is het wel verstandig om dit op tijd te doen. Op het moment van opstellen van het levenstestament moet je namelijk wilsbekwaam zijn. Dat is natuurlijk lastig als er bijvoorbeeld al geestelijke achteruitgang is.

Door zelf een vertrouwenspersoon / gevolmachtigde aan te wijzen voorkom je dat er eerst een onderbewindstelling door de rechter moet worden uitgesproken. Ook bepaald de rechter in dat geval wie jou gaat vertegenwoordigen. Daarnaast kost het verkrijgen van die uitspraak tijd en in sommige gevallen is snel handelen belangrijk.

Voor vragen over een levenstestament kunt u bij ons terecht.

Fiscaal voordeel bij Schenking op papier

By Administratie

Wat wordt er bedoeld met schenkingen op papier? Welke voor- en nadelen kleven daaraan? Hoe zit dat fiscaal? Wanneer is het wel (of niet) verstandig om papieren schenkingen te doen? Van welke factoren is dat afhankelijk?

Schenken en schuldig blijven. Bij een schenking op papier wordt er door ouders geld geleend aan bijv. hun kinderen. Dat geld wordt echter niet uitbetaald, maar wordt door de ouders schuldig gebleven. De ouders krijgen daardoor een schuld aan de kinderen. Deze schuld is meestal pas opeisbaar na overlijden van de ouders (dan wel van de langstlevende ouder).

Gunstig voor de schenk- en erfbelasting. Blijft het bedrag van de schenking onder het jaarlijks vrijgestelde bedrag, zoals dat geldt voor een schenking van ouders aan kinderen, dan hoeft daarover geen schenkbelasting te worden betaald. U mag jaarlijks € 6.604 (2021) belastingvrij schenken. Let op. Hierin zit voor de schenkingsvrijstelling 2021 een tijdelijke verhoging van € 1.000 in verband met de coronacrisis. Op het moment van overlijden van de langstlevende ouder geldt de opgebouwde schuld als een schuld van de nalatenschap. Deze schuld mag uit de nalatenschap (erfenis) worden voldaan, zonder dat de kinderen daar erfbelasting over hoeven te betalen. Slechts over het restant van de nalatenschap nadat de schuld is voldaan, moeten de kinderen erfbelasting betalen. Wordt er over een aantal jaren een grote schuld opgebouwd, dan scheelt dat voor de kinderen veel belasting.

Belangrijkste voordelen

De papieren schenking kent een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van de daadwerkelijke, liquide schenking.

 • Via papieren schenkingen kunnen ouders over meerdere jaren een grote schuld opbouwen aan de kinderen, zonder dat ze over veel liquide middelen hoeven te beschikken. Dat is zeker van belang als het vermogen van de ouders ‘in de bakstenen’ (woonhuis/bedrijfspand) zit of als het vermogen is opgebouwd door verkrijging van BV-aandelen of effectenportefeuilles.
 • Ouders die schenkingen op papier doen, kunnen zelf over het geld blijven beschikken. Het heeft geen invloed op hun levensstandaard (los van de 6% rente) zoals deze is voordat er schenkingen worden gedaan. Omdat de schuld niet opeisbaar is, hebben ze geen toestemming nodig van de kinderen over de wijze waarop ze het geld besteden.

Eerder aflossen. Het is ouders toegestaan om de schuld aan de kinderen eerder, nog tijdens hun leven, af te lossen. Dat kan handig zijn als ze inmiddels over voldoende liquide middelen beschikken en de kinderen het geld om welke reden dan ook op dat moment goed kunnen gebruiken. Maar de ouders kunnen daartoe niet door de kinderen worden verplicht. Wordt de schuld (of een gedeelte daarvan) nog tijdens leven door de ouders afgelost, dan hoeven de kinderen daarover geen schenkbelasting te betalen. Het betreft immers geen schenking, maar een aflossing van een schuld.

Eerder opeisbaar. Het is mogelijk om in de schenkingsakte vast te leggen dat de schuld niet alleen opeisbaar is bij overlijden van de langstlevende ouder, maar ook in andere gevallen. Dat kan zijn als het woonhuis van de ouder(s) wordt verkocht, waardoor er meer liquide middelen vrijkomen of als de langstlevende ouder in een zorginstelling wordt opgenomen, waarvoor een eigen bijdrage moet worden betaald waarvan de hoogte (mede)afhankelijk is van het vermogen.

Twee nadelen

Aan de papieren schenking kleven wel twee belangrijke nadelen.

Nadeel 1.  Om werking te hebben na overlijden van de ouders, moet de schenking op papier bij de notaris in een schriftelijke akte worden vastgelegd (art. 7:177 lid 2 BW) . Het is niet mogelijk om meerdere schenkingen over verschillende jaren in één akte vast te leggen. Daarvoor zullen door de notaris elk jaar opnieuw kosten in rekening worden gebracht. Bereken dus of het fiscale voordeel voldoende opweegt tegen deze kosten.

Nadeel 2. Om de schenkingen op papier voor de Belastingdienst aanvaardbaar te maken, moeten de ouders jaarlijks aan de kinderen rente betalen (art. 21 lid 14 SW) . Dat rentepercentage is vastgesteld op 6% (art. 10 Uitv besl SW) . Deze liquide middelen moeten uiteraard wel voorhanden zijn. Ook moet er bewijs zijn van de rentebetaling (door middel van een bankafschrift met duidelijke omschrijving). Is er geen bewijs als daarom door de Belastingdienst wordt gevraagd, dan is de opgebouwde schuld niet aftrekbaar voor de erfbelasting bij overlijden van de langstlevende ouder.

Wenst u advies over een schenking op papier? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op voor een adviesgesprek!

Belastingcontroles weer hervat

By Belastingen

Vanwege corona zijn er al bijna een jaar vrijwel geen belastingcontroles geweest. De Belastingdienst wil hiermee weer starten. Wat kunt u zoal verwachten?

De Belastingdienst op bezoek. De Belastingdienst heeft allerlei controlemethodes, maar als ondernemer merkt u het meeste van een bedrijfsbezoek, een waarneming ter plaatse of een boekenonderzoek, omdat de Belastingdienst dan daadwerkelijk bij u ‘op bezoek’ komt.

Bedrijfsbezoek. Bij een bedrijfsbezoek verzamelt de controleur informatie en wil hij inzicht te krijgen in uw bedrijfsvoering en uw administratie. Soms gaat het om controle van een specifieke aangifte. In de regel wordt een bedrijfsbezoek vooraf aangekondigd.

Waarneming ter plaatse. Het doel van een waarneming ter plaatse (WTP) is inzicht te krijgen in de dagelijkse gang van zaken in uw bedrijf. De controleur ziet dan hoe druk het is en wie er bij u aan het werk zijn. De controleur kan vragen om de legitimatie van het personeel en ook kijken of uw administratie bijgewerkt is. Meestal hoort u vooraf dat de Belastingdienst een WTP komt doen, maar niet precies wanneer. Vervolgbezoeken worden meestal niet afzonderlijk aangekondigd.

Boekenonderzoek. Bij een boekenonderzoek worden uw aangiften gecontroleerd en wordt uw administratie onder een vergrootglas gelegd. Het boekenonderzoek kan gaan over een periode van een of meerdere jaren of bepaalde onderdelen van uw aangiften en administratie. U krijgt altijd vooraf een aankondiging van een boekenonderzoek.

Mocht u een aankondiging van een belastingcontrole ontvangen, stel ons dan meteen op de hoogte. Buro HL begeleid haar klanten altijd bij een controle!

Bedrijfshond

By Administratie, Belastingen

Veel mensen beleven plezier aan het hebben van een hond. Wist u dat de kosten voor een hond in sommige gevallen zakelijk geboekt kunnen worden? Dat is het geval wanneer u bijvoorbeeld een waakhond of therapiehond heeft. Diverse kosten voor de hond zijn aftrekbaar. Denk hierbij aan aanschafkosten, dierenartskosten, voer, hondenbelasting. Deze kosten kunnen in 1 keer van de winst afgetrokken worden.

Indien de aanschafkosten hoger zijn als €450,- dan kunnen de kosten, door middel van afschrijving, over meerdere jaren verdeeld worden.

Er moet wel duidelijk aangetoond kunnen worden dat de hond als bedrijfsmiddel ingezet wordt.
Ook moet het aannemelijk zijn dat het ras gebruikt wordt voor het zakelijk doel. Een waakhond is bijvoorbeeld wel een Duitse herder maar geen Mopshond.

Kantoor aan huis

By Eigen Woning, ZZP

Sinds de komst van corona is het kantoor aan huis weer een actueel onderwerp. Een kantoor aan huis kan veel voordelen geven. Denk hierbij aan meer flexibiliteit, reistijd en huurkosten. Verder zijn (evenredig) kosten aftrekbaar voor energie, onderhoud, inrichting en schoonmaken. Om dit te mogen doen zijn er wel een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn:

 • Het kantoor moet een volledige zelfstandige ruimte zijn, dus een eigen ingang hebben, voorzien zijn van sanitair. Een geschikte ruimte hiervoor zou een schuur of een garage kunnen zijn welke omgebouwd wordt tot kantoor.
 • Het inkomen dat uit het kantoor aan huis wordt gehaald moet tenminste 70% zijn van alle inkomsten. Het aantal vierkante meters speelt ook mee voor een fiscaal voordeel.

Door het kantoor aan huis zakelijk te boeken kan er bijvoorbeeld ook een lening afgesloten worden voor de inrichting van het kantoor aan huis: Bij een zakelijke lening kunnen de kosten hiervan in mindering worden gebracht van de winst.

Er kan natuurlijk ook gekozen worden om het kantoor aan huis als privévermogen aan te merken. Bij de belastingaangifte zal het kantoor dan aangegeven moeten worden als box 3 vermogen en de hypotheek als box 3 schuld. Het voordeel hiervan is dat er 4% van de WOZ-waarde van de bedrijfsruimte van de winst afgetrokken kan worden. Het nadeel is dat de hypotheekrente niet afgetrokken kan worden van de inkomstenbelasting.