Skip to main content

Noodfonds energie & tegemoetkoming energietoeslag

By Particulieren, Toeslagen

Let op, u kunt nog tot 1 mei 2023 een aanvraag doen bij het noodfonds energie en/of de gemeente. Deze fondsen zijn er voor iedereen met maximaal 200% van het bruto sociaal minimuminkomen.
De loketten sluiten beide definitief op de genoemde datum. Wilt u meer informatie betreffende deze fondsen kijk dan op www.noodfondsenergie.nl of op de website van uw gemeente.

Eventuele aanvragen kunnen wij helaas niet direct voor u verzorgen, dit omdat deze aanvragen via het persoonlijke Digi-D account moeten worden ingediend!

Update inzake uw (toekomstige) aangifte inkomstenbelasting

By Administratie, Belastingen, IB

Veel klanten benaderen ons de afgelopen weken met de vraag wanneer zij hun machtigingsbrief met
activeringscode ontvangen. In het verleden werden deze brieven jaarlijks door de belastingdienst
verstuurd. Sinds september 2021 is het echter zo dat er sprake is van een ‘doorlopende’ machtiging.
Deze doorlopende machtiging hebben wij voor u aangevraagd bij de belastingdienst, en de meeste
klanten hebben deze code in het jaar 2022 door ons laten activeren. Hierdoor behoeft er jaarlijks niet
opnieuw een machtigingscode aan ons verstrekt te worden.
Let op! Is er sprake van overlijden? Dan dient voor het betreffende jaar van overlijden de machtiging
opnieuw te worden aangevraagd!

Bron: Belastingdienst.nl

Aanpassing betalingsregeling belastingschulden door bijzonder uitstel mogelijkheden

By Administratie, Belastingen

Met ingang van oktober 2022 kunnen ondernemers die een belastingschuld hebben opgebouwd (bijv. tijdens de coronaperiode) een betalingsregeling met de belastingdienst treffen.

Hebt u moeite met het betalen van de termijnbedragen van de betalingsregeling? Dan kunt u de belastingdienst vragen de betalingsregeling (tijdelijk) aan te passen. Hiervoor gelden voorwaarden. En de aanpassing heeft gevolgen voor het termijnbedrag, het bedrag aan invorderingsrente en de looptijd van de betalingsregeling.

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u vragen om 1 of meer van deze 3 aanpassingen:

 • kwartaalbetaling: u betaalt per kwartaal in plaats van per maand
 • betaalpauze: u kunt 1 keer een periode van maximaal 6 aaneengesloten maanden of 2 aaneengesloten kwartalen stoppen met betalen
 • verlenging: u verlengt de regeling naar maximaal 7 jaar
  (Dit kan alleen als u een betalingsregeling hebt voor minimaal € 10.000)

Lukt het tijdelijk niet om de termijnbedragen geheel te betalen? Dan kunt u onder voorwaarden ook vragen om een betaalpauze en/of aanvullend een verlenging van de betalingsregeling naar maximaal 7 jaar. Deze betaalpauze mag ingaan op een datum in het verleden, bijvoorbeeld 1 oktober 2022.

Hoe vraagt u om aanpassingen van de betalingsregeling?

U kunt een verzoek doen met het online formulier Corona betaalregeling.

Betaling per kwartaal

U kunt vragen of u per kwartaal mag betalen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U hebt vanaf 1 april 2022 steeds voldaan aan uw nieuwe betalingsverplichtingen. Of u hebt hiervoor uitstel van betaling gekregen.
 • In uw verzoek motiveert u waarom u per kwartaal wilt betalen.

Gevolgen betaling per kwartaal

Als uw verzoek wordt toegewezen, heeft dit de volgende gevolgen:

 • De termijnbedragen worden hoger.
 • U betaalt meer invorderingsrente.
 • De uiterste betaaldatum van de eerstvolgende betalingstermijn wordt de laatste dag van het lopende kalenderkwartaal waarin het verzoek is ingediend.
  Voorbeeld: U doet een verzoek op 10 oktober 2022. Dan is de uiterste betaaldatum van de maanden oktober tot en met december: 31 december 2022. Elke volgende termijn vervalt telkens een kwartaal later.
 • De einddatum van de betalingsregeling blijft 1 oktober 2027.

U krijgt van de belastingdienst een brief met de nieuwe termijnbedragen en betaaldatums.

Betaalpauze

U kunt vragen om een betaalpauze van maximaal 6 maanden of 2 aaneengesloten kwartaaltermijnen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U hebt vanaf 1 april 2022 steeds voldaan aan uw nieuwe betalingsverplichtingen. Of u hebt hiervoor uitstel van betaling gekregen.
 • In uw verzoek motiveert u waarom u voor een korte periode problemen bij het afbetalen verwacht.

Gevolgen betaalpauze

Als uw verzoek wordt toegewezen, heeft dit de volgende gevolgen:

 • De termijnbedragen worden hoger.
 • U moet meer invorderingsrente betalen.
 • De einddatum blijft 1 oktober 2027.

U krijgt van de belastingdienst een brief met de nieuwe termijnbedragen en betaaldatums.

Verlenging betalingsregeling

U kunt vragen of u maximaal 7 jaar (84 maanden) mag doen over het afbetalen van uw belastingschuld als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw belastingschuld door het bijzonder uitstel is € 10.000 of hoger.
 • U hebt vanaf 1 april 2022 steeds voldaan aan uw nieuwe betalingsverplichtingen. Of u hebt hiervoor uitstel van betaling gekregen.
 • U hebt geen openstaande belastingschuld die op of vóór 12 maart 2020 betaald had moeten zijn, waarvoor de dwanginvordering was opgestart en waarvoor u op 12 maart 2020 geen uitstel van betaling had. Er is sprake van dwanginvordering als wij u een aanmaning hebben gestuurd.
 • In uw verzoek motiveert u waarom u de betalingsregeling wilt verlengen. En u maakt aannemelijk dat u uw belastingschuld niet binnen 5 jaar kunt afbetalen, maar wel binnen 7 jaar.
 • U stuurt een liquiditeitsprognose voor de komende 2 jaar, gerekend vanaf de datum van uw verzoek. Uit deze prognose moet blijken dat u de nieuwe, lagere termijnbedragen wel kunt betalen.
 • Is uw belastingschuld door het bijzonder uitstel € 50.000 of hoger? Dan moet u ook het volgende sturen:
  • jaarstukken van de laatste 3 kalenderjaren
  • een verklaring van een derde deskundige dat er geen aanwijzingen zijn dat uw onderneming niet levensvatbaar is.

Gevolgen verlenging betalingsregeling

Als uw verzoek wordt toegewezen, heeft dit de volgende gevolgen:

 • De termijnbedragen worden lager.
 • U betaalt meer invorderingsrente.
 • De einddatum van de betalingsregeling wordt 1 oktober 2029.

U krijgt van de belastingdienst een brief met de nieuwe termijnbedragen en betaaldatums.

Hulp?

Mocht u van één van de genoemde regelingen gebruikt willen maken, dan bekijken wij graag de mogelijkheden met u.

Bron: belastingdienst.nl

Nieuw! Documentverzoeken via Mijn Buro HL

By Algemeen, Online boekhouden

Ondernemers die via ons kantoor de boekhouding laten verzorgen zijn grotendeels op de hoogte van
de functionaliteit van Mijn Buro HL en de bijbehorende app. Met deze software kunt kunt u o.a.
berichten uitwisselen, facturen en/of bonnetjes uploaden en real time uw bedrijfsresultaten volgen.
Maar wist u dat u sinds kort ook via een chatfunctie documenten met ons kunt uitwisselen?
Op dit moment benaderen wij u voor ontbrekende documenten grotendeels via een vraagpostenlijst.
Dit kan echter ook via de nieuwe functie documentverzoeken in de Mijn Buro HL app. U ontvangt dan
een verzoek via een chatfunctie binnen de Mijn Buro HL app en kunt hier direct op reageren. Dit kan
zijn door het ontbrekende document direct te uploaden, of een eventuele reactie op het verzoek te
geven. Wellicht laat het document nog even op zich wachten. Wel zo makkelijk en efficiënt.
Wilt u gebruik maken van deze functionaliteit? Geef dit dan bij ons aan, en wij zullen deze nieuwe
functionaliteit voor u activeren.

De overheid wil schijn ZZP’ers aanpakken, maar hoe?

By Administratie, ZZP

Het kabinet wil schijnzelfstandigheid aanpakken, maar weet zelf niet goed hoe. Dat blijkt uit een kabinetsreactie op enkele onderzoeksrapporten. Wat betekent dat voor u als u zzp’er bent of deze inhuurt? Wat is er nu al duidelijk?

Schijnzelfstandigheid

Schijnzelfstandigheid is het kabinet al jaren een doorn in het oog. Tot voor enkele jaren konden zzp’ers en hun opdrachtgevers gebruikmaken van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Tegenwoordig gebruikt men zogenaamde ‘modelovereenkomsten’ op basis van de Wet DBA. Dit neemt niet weg dat er nog steeds onduidelijkheid bestaat over de vraag wanneer er sprake is van een arbeidsrelatie en een aantal zzp’ers eigenlijk als werknemer aangemerkt zouden moeten worden. Het kabinet wil dit gaan aanpakken, al blijft deels onduidelijk hoe.

Verschillen aanpakken. Het kabinet streeft ernaar de verschillen tussen werknemers en zelfstandigen aan te pakken. Dit gebeurt door de komende jaren de zelfstandigenaftrek (versneld) fors te verlagen, de opbouw van de oudedagsreserve (FOR) te schrappen en een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen in te voeren. Ook wil men de verschillen beperken op het gebied van het arbeidsrecht.

Meer duidelijkheid? Het kabinet geeft aan meer duidelijkheid te gaan scheppen rond de vraag wanneer er sprake is van een dienstverband en wanneer niet. Dit wekt geen verbazing, want in de praktijk blijkt het met name onduidelijk wanneer er sprake is van een ‘gezagsverhouding’. De Belastingdienst werkt tegenwoordig met modelovereenkomsten, maar deze geven geen zekerheid als er in de praktijk van wordt afgeweken. Ook de huidige webmodule, waarmee beoordeeld wordt of er sprake is van een gezagsverhouding, geeft hiervan slechts een indicatie waaraan men geen rechten kan ontlenen. Bovendien blijkt de webmodule in 28% van de gevallen helemaal geen indicatie te kunnen geven.

Meer handhaving?

Het kabinet geeft aan dat er meer gehandhaafd zal gaan worden inzake schijnzelfstandigheid. Zo lang echter niet duidelijk is wanneer hiervan sprake is, zal dit moeilijk worden. Om hier duidelijkheid over te verkrijgen, zal er onder andere met het UWV, de arbeidsinspectie en sociale partners overleg plaats vinden. Het streven is er in ieder geval wel op gericht om uiterlijk per 2025 weer volledig te gaan handhaven. Handhaving staat nu op een laag pitje, met name omdat de wetgeving complex is en de capaciteit van de Belastingdienst beperkt is.

Wat betekent dit voor opdrachtnemers?  De voornemens van het kabinet betekenen in ieder geval dat zzp’ers een deel van hun fiscale voordelen zullen verliezen. Daardoor probeert het kabinet de toestroom aan zzp’ers af te remmen. Verder kunnen zzp’ers verwachten dat er strenger gecontroleerd zal gaat worden op schijnzelfstandigheid, waardoor het voor opdrachtgevers riskanter wordt een zzp’er in te huren. Daarvoor is wel noodzakelijk dat dit begrip duidelijker wordt gedefinieerd.

Wat betekent dit voor opdrachtgevers? Opdrachtgevers zullen door deze plannen in de toekomst eerder het risico lopen te maken te krijgen met schijnzelfstandigheid. Dit betekent een groter risico op naheffingen als hiervan achteraf sprake blijkt te zijn. Het is waarschijnlijk ook de bedoeling het inhuren van zzp’ers hierdoor te ontmoedigen en opdrachtgevers eerder te bewegen om werknemers in dienst te nemen in plaats van het inhuren van een zzp’er. Alles staat of valt echter met een duidelijkere omschrijving van het begrip dienstbetrekking. Wij volgen dat voor u.

Bron: Tips & Advies

Informatie aan niet-bezwaarmakers box 3

By IB

Naar aanleiding van de massaal bezwaar plus-procedure grondslagberekening belastingheffing in box 3, heeft staatssecretaris Van Rij toegezegd dat alle niet-bezwaarmakers voor de jaren 2017 tot en met 2020 aanspraak kunnen maken op een definitieve uitspraak van de rechter, ook als zij geen verzoek hebben ingediend.

Het besluit om niet-bezwaarmakers geen op rechtsherstel gerichte compensatie te bieden heeft tot zeer veel reacties geleid. Door de massaal bezwaar plus-procedure wordt het mogelijk om ook voor grote aantallen verzoeken tot ambtshalve vermindering in één keer een besluit te nemen nadat de rechter zich heeft uitgesproken. Hierdoor hoeven niet alle verzoeken individueel behandeld te worden.  De ingediende verzoeken worden apart gehouden tot er een uitspraak is. Er is toegezegd dat alle niet bezwaarmakers voor de jaren 2017 tot en met 2020 aanspraak kunnen maken op een definitieve uitspraak van de rechter naar aanleiding van de procedure ‘massaal bezwaar plus’. Ook als zij geen verzoek hebben ingediend. Niet-bezwaarmakers hoeven hier zelf geen actie voor te ondernemen. Samen met de belangenorganisaties wordt de komende tijd een aantal zaken geselecteerd die aan de rechter wordt voorgelegd. Het kabinet blijft echter wel benadrukken dat de HR in zijn arrest van 20 mei jl. duidelijk heeft aangegeven dat voor niet-bezwaarmakers geen recht bestaat op een op rechtsherstel gerichte box 3-compensatie. Het kabinet verwacht daarom niet dat nieuwe procedures voor niet-bezwaarmakers een grote kans op rechtsherstel opleveren. Niet-bezwaarmakers die later alsnog bezwaar hebben gemaakt ontvangen de komende periode een informatiebrief van de Belastingdienst. Zij hoeven zelf geen actie te ondernemen. De Belastingdienst houdt alle ingediende individuele verzoeken apart tot er een uitspraak is.  

In de informatiebrief staat:

 • Een ontvangstbevestiging van het ingediende beroep of bezwaar.
 • Meer informatie over de aankomende massaal bezwaar plus-procedure. 
 • De boodschap dat men automatisch meedoet en daarom geen individueel verzoek hoeft in te dienen voor de overige jaren (2017 tot en met 2020), als ze dat nog niet hebben gedaan.
 • Het verdere verloop van de procedure en de mededeling dat zij hierover automatisch bericht ontvangen.

Meerdere informatiebrieven
De Belastingdienst stuurt de brief naar degene die het verzoek heeft ingediend. Dit kan de belastingplichtige zijn, of de gemachtigde van de belastingplichtige. Zijn er meerdere verzoeken over verschillende jaren ingediend?
Let op! Alleen niet-bezwaarmakers die later alsnog bezwaar hebben gemaakt, krijgen de informatiebrief.

Bron: NOAB

Urencriterium

By Belastingen, IB, ZZP

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan kunt u in aanmerking komen voor bepaalde soorten ondernemersaftrek. Voor sommige van deze ondernemersaftrekken moet u voldoen aan het urencriterium of aan het verlaagd urencriterium. 

Voorwaarden urencriterium

U voldoet meestal aan het urencriterium als u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

 • U besteedt in het kalenderjaar minimaal 1.225 uren aan uw onderneming(en). Onderbrak u uw werk als ondernemer door uw zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.
 • U moet meer tijd besteden aan uw onderneming dan aan andere werkzaamheden (bijvoorbeeld in loondienst). Was u in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer? Dan hoeft u niet te voldoen aan deze voorwaarde.

Let op!

Bent u niet het hele jaar ondernemer? Bijvoorbeeld omdat u in de loop van het jaar bent gestart? Dan moet u toch minimaal 1.225 uren aan uw onderneming(en) besteden. U mag niet de 1.225 uren herrekenen naar de periode dat u ondernemer bent.

Voorbeeld

Angela start op op 1 juli een webhostingbedrijf. Zij is dus in dat jaar 6 maanden ondernemer. Ook in die 6 maanden moet zij minimaal 1.225 uren besteden aan haar onderneming.

Verlaagd-urencriterium bij arbeidsongeschiktheid

1 van de voorwaarden voor het krijgen van startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, is het verlaagd-urencriterium. Besteedt u als ondernemer minimaal 800 uur aan uw onderneming(en)? Dan voldoet u aan het verlaagd-urencriterium. Onderbrak u uw werk als ondernemer door uw zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over in totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.

Welke uren tellen mee voor het urencriterium?

Alle uren die u besteedt aan uw onderneming tellen mee voor het urencriterium. Dit zijn dus niet alleen de uren die u in rekening brengt aan uw klanten. Tijd die u bijvoorbeeld besteedt aan het maken van offertes, het bijhouden van uw administratie of het maken van uw zakelijke website, telt u mee voor het urencriterium.

U moet de hoeveelheid tijd die u aan uw onderneming besteedt wel aannemelijk kunnen maken. U kunt dat bijvoorbeeld doen aan de hand van uw agenda, offertes, urenbriefjes en facturen.

Soms bent u wel beschikbaar voor uw onderneming, maar verricht u geen werkzaamheden. Die uren tellen niet mee voor het urencriterium.

Voorbeeld

Lara heeft een webhostingbedrijf. Zij is in het weekeinde 24 uur per dag telefonisch bereikbaar voor haar klanten. De klanten bellen als er een storing met hun website is. Dat komt ongeveer 1 keer in de maand voor. Lara is 4 uur bezig om de storing op te lossen. Deze 4 uur mag Lara meerekenen voor het urencriterium. De overige uren die zij bereikbaar was, mag zij niet meerekenen voor het urencriterium, omdat zij die uren niet gewerkt heeft.

Bron: belastingdienst.nl

3 gouden tips: Hoe voorkom ik dat ik mijn toeslag moet terugbetalen?

By Belastingen, Toeslagen

Hebt u het idee dat uw toeslagen netjes op orde zijn, maar moet u toch ieder jaar iets terugbetalen? Herkenbaar, want dat gebeurt bij veel mensen.

Wij hebben voor u een aantal tips op een rij gezet. Volg de tips op, en de kans is een stuk kleiner dat u over het toeslagjaar 2023 nog een onverwachte rekening op de mat vindt.

Tip 1: Check of de belastingdienst het goede inkomen van u heeft.

U voorkomt onaangename verrassingen door regelmatig uw verwachte inkomen te checken. Bijvoorbeeld na een loonsverhoging. Of als u zzp’er bent: bij elke btw-aangifte. Geef meteen een betere schatting van uw inkomen door. Dit kunt u door ons laten verzorgen of via de site van de belastingdienst; Mijn toeslagen

Doe dit steeds als er iets verandert in uw inkomen. Of in dat van uw partner.

Het blijft lastig om uw inkomen goed te schatten, maar u moet het wel zélf doen. Wilt u aan de veilige kant blijven, dan moet u niet een te laag inkomen doorgeven. Want voor toeslagen geldt: hoe lager uw inkomen, hoe hoger uw toeslag.

Bereken uw inkomen met het hulpmiddel Bereken het toetsingsinkomen.

Tip 2: Geef wijzigingen snel door. Verandert iets in uw leven? 

Geef het meteen aan ons of de belastingdienst door. Hierdoor kan de toeslag op tijd aangepast worden. Zo is de kans kleiner dat u na afloop van het jaar nog een factuur krijgt.

Tip 3: Check of u aan de voorwaarden voldoet

Dit is niet alleen belangrijk als u de toeslag voor het eerst aanvraagt. Maar ook als er iets verandert (zie tip 2). Want als u onterecht een toeslag krijgt, moet u die (vaak) volledig terugbetalen. En het bedrag kan in sommige gevallen flink oplopen.

Bron: Belastingdienst toeslagen.nl

Arbeidsongeschikt! Wat nu?

By ZZP

Als ondernemer (zzp’er) bent u zelf verantwoordelijk voor een vangnet bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Gelukkig bestaan er voor dergelijke situaties verzekeringen. Echter zijn deze vaak prijzig en kennen allerlei voorwaarden. Wist u dat er ook een ander alternatief bestaat?

Voorzieningenfonds

In November en begin December hebben wij het Voorzieningenfonds verzocht een presentatie te geven van hun product. Het Voorzieningenfonds helpt ondernemers in het voorzien van inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Het Voorzieningenfonds brengt in heel Nederland telkens groepen van minimaal 20 ondernemers bij elkaar die gezamenlijk een schenkkring vormen. Wanneer een ondernemer ziek wordt, ontvangt deze een schenking van alle andere deelnemers uit de schenkkring, waarbij gebruik gebruik gemaakt wordt van de wettelijke fiscale schenkingsvrijstelling.

Voor wie?

 • Alle ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB)
 • Zelfstandigen zonder personeel (ZZP)


Schenkingen per maand

De te ontvangen (netto) schenkingen waaruit u kunt kiezen zijn:

€ 750,-

€ 1.000,-

€ 1.500,-

€ 2.000,-

€ 2.500,-

Voordelen

 • Geen uitsluitingen
 • Geen leeftijdsgrens
 • Geen medische keuring
 • Ook schenking bij overlijden
 • Altijd goedkoper dan een AOV

Wilt u meer informatie over het Voorzieningenfonds dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen of raadpleeg de website van het Voorzieningenfonds.nl