Skip to main content

Heeft u al een levenstestament?

By Administratie

Veel mensen hebben een testament maar wist u dat u ook een levenstestament kunt laten opmaken? Met een levenstestament wijs je iemand aan die namens jou belangrijke beslissingen neemt als je dit zelf door ziekte (bijvoorbeeld een beroerte) of andere omstandigheden (bijvoorbeeld een ongeluk) niet meer zelf kan doen. 

Het maken van een levenstestament kan zinvol en verstandig zijn. Daarmee geef je jezelf namelijk de geruststelling dat alles goed geregeld wordt als je dat zelf niet meer kunt doen. Met een levenstestament houd je, voor een groot deel, de regie over je eigen leven. Je kan het levenstestament zien als aanvulling op een testament. Het levenstestament werkt namelijk tijdens het leven en een testament werkt na het overlijden.

Mocht je een levenstestament willen opstellen dan is het wel verstandig om dit op tijd te doen. Op het moment van opstellen van het levenstestament moet je namelijk wilsbekwaam zijn. Dat is natuurlijk lastig als er bijvoorbeeld al geestelijke achteruitgang is.

Door zelf een vertrouwenspersoon / gevolmachtigde aan te wijzen voorkom je dat er eerst een onderbewindstelling door de rechter moet worden uitgesproken. Ook bepaald de rechter in dat geval wie jou gaat vertegenwoordigen. Daarnaast kost het verkrijgen van die uitspraak tijd en in sommige gevallen is snel handelen belangrijk.

Voor vragen over een levenstestament kunt u bij ons terecht.

Fiscaal voordeel bij Schenking op papier

By Administratie

Wat wordt er bedoeld met schenkingen op papier? Welke voor- en nadelen kleven daaraan? Hoe zit dat fiscaal? Wanneer is het wel (of niet) verstandig om papieren schenkingen te doen? Van welke factoren is dat afhankelijk?

Schenken en schuldig blijven. Bij een schenking op papier wordt er door ouders geld geleend aan bijv. hun kinderen. Dat geld wordt echter niet uitbetaald, maar wordt door de ouders schuldig gebleven. De ouders krijgen daardoor een schuld aan de kinderen. Deze schuld is meestal pas opeisbaar na overlijden van de ouders (dan wel van de langstlevende ouder).

Gunstig voor de schenk- en erfbelasting. Blijft het bedrag van de schenking onder het jaarlijks vrijgestelde bedrag, zoals dat geldt voor een schenking van ouders aan kinderen, dan hoeft daarover geen schenkbelasting te worden betaald. U mag jaarlijks € 6.604 (2021) belastingvrij schenken. Let op. Hierin zit voor de schenkingsvrijstelling 2021 een tijdelijke verhoging van € 1.000 in verband met de coronacrisis. Op het moment van overlijden van de langstlevende ouder geldt de opgebouwde schuld als een schuld van de nalatenschap. Deze schuld mag uit de nalatenschap (erfenis) worden voldaan, zonder dat de kinderen daar erfbelasting over hoeven te betalen. Slechts over het restant van de nalatenschap nadat de schuld is voldaan, moeten de kinderen erfbelasting betalen. Wordt er over een aantal jaren een grote schuld opgebouwd, dan scheelt dat voor de kinderen veel belasting.

Belangrijkste voordelen

De papieren schenking kent een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van de daadwerkelijke, liquide schenking.

  • Via papieren schenkingen kunnen ouders over meerdere jaren een grote schuld opbouwen aan de kinderen, zonder dat ze over veel liquide middelen hoeven te beschikken. Dat is zeker van belang als het vermogen van de ouders ‘in de bakstenen’ (woonhuis/bedrijfspand) zit of als het vermogen is opgebouwd door verkrijging van BV-aandelen of effectenportefeuilles.
  • Ouders die schenkingen op papier doen, kunnen zelf over het geld blijven beschikken. Het heeft geen invloed op hun levensstandaard (los van de 6% rente) zoals deze is voordat er schenkingen worden gedaan. Omdat de schuld niet opeisbaar is, hebben ze geen toestemming nodig van de kinderen over de wijze waarop ze het geld besteden.

Eerder aflossen. Het is ouders toegestaan om de schuld aan de kinderen eerder, nog tijdens hun leven, af te lossen. Dat kan handig zijn als ze inmiddels over voldoende liquide middelen beschikken en de kinderen het geld om welke reden dan ook op dat moment goed kunnen gebruiken. Maar de ouders kunnen daartoe niet door de kinderen worden verplicht. Wordt de schuld (of een gedeelte daarvan) nog tijdens leven door de ouders afgelost, dan hoeven de kinderen daarover geen schenkbelasting te betalen. Het betreft immers geen schenking, maar een aflossing van een schuld.

Eerder opeisbaar. Het is mogelijk om in de schenkingsakte vast te leggen dat de schuld niet alleen opeisbaar is bij overlijden van de langstlevende ouder, maar ook in andere gevallen. Dat kan zijn als het woonhuis van de ouder(s) wordt verkocht, waardoor er meer liquide middelen vrijkomen of als de langstlevende ouder in een zorginstelling wordt opgenomen, waarvoor een eigen bijdrage moet worden betaald waarvan de hoogte (mede)afhankelijk is van het vermogen.

Twee nadelen

Aan de papieren schenking kleven wel twee belangrijke nadelen.

Nadeel 1.  Om werking te hebben na overlijden van de ouders, moet de schenking op papier bij de notaris in een schriftelijke akte worden vastgelegd (art. 7:177 lid 2 BW) . Het is niet mogelijk om meerdere schenkingen over verschillende jaren in één akte vast te leggen. Daarvoor zullen door de notaris elk jaar opnieuw kosten in rekening worden gebracht. Bereken dus of het fiscale voordeel voldoende opweegt tegen deze kosten.

Nadeel 2. Om de schenkingen op papier voor de Belastingdienst aanvaardbaar te maken, moeten de ouders jaarlijks aan de kinderen rente betalen (art. 21 lid 14 SW) . Dat rentepercentage is vastgesteld op 6% (art. 10 Uitv besl SW) . Deze liquide middelen moeten uiteraard wel voorhanden zijn. Ook moet er bewijs zijn van de rentebetaling (door middel van een bankafschrift met duidelijke omschrijving). Is er geen bewijs als daarom door de Belastingdienst wordt gevraagd, dan is de opgebouwde schuld niet aftrekbaar voor de erfbelasting bij overlijden van de langstlevende ouder.

Wenst u advies over een schenking op papier? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op voor een adviesgesprek!

Belastingcontroles weer hervat

By Belastingen

Vanwege corona zijn er al bijna een jaar vrijwel geen belastingcontroles geweest. De Belastingdienst wil hiermee weer starten. Wat kunt u zoal verwachten?

De Belastingdienst op bezoek. De Belastingdienst heeft allerlei controlemethodes, maar als ondernemer merkt u het meeste van een bedrijfsbezoek, een waarneming ter plaatse of een boekenonderzoek, omdat de Belastingdienst dan daadwerkelijk bij u ‘op bezoek’ komt.

Bedrijfsbezoek. Bij een bedrijfsbezoek verzamelt de controleur informatie en wil hij inzicht te krijgen in uw bedrijfsvoering en uw administratie. Soms gaat het om controle van een specifieke aangifte. In de regel wordt een bedrijfsbezoek vooraf aangekondigd.

Waarneming ter plaatse. Het doel van een waarneming ter plaatse (WTP) is inzicht te krijgen in de dagelijkse gang van zaken in uw bedrijf. De controleur ziet dan hoe druk het is en wie er bij u aan het werk zijn. De controleur kan vragen om de legitimatie van het personeel en ook kijken of uw administratie bijgewerkt is. Meestal hoort u vooraf dat de Belastingdienst een WTP komt doen, maar niet precies wanneer. Vervolgbezoeken worden meestal niet afzonderlijk aangekondigd.

Boekenonderzoek. Bij een boekenonderzoek worden uw aangiften gecontroleerd en wordt uw administratie onder een vergrootglas gelegd. Het boekenonderzoek kan gaan over een periode van een of meerdere jaren of bepaalde onderdelen van uw aangiften en administratie. U krijgt altijd vooraf een aankondiging van een boekenonderzoek.

Mocht u een aankondiging van een belastingcontrole ontvangen, stel ons dan meteen op de hoogte. Buro HL begeleid haar klanten altijd bij een controle!

Bedrijfshond

By Administratie, Belastingen

Veel mensen beleven plezier aan het hebben van een hond. Wist u dat de kosten voor een hond in sommige gevallen zakelijk geboekt kunnen worden? Dat is het geval wanneer u bijvoorbeeld een waakhond of therapiehond heeft. Diverse kosten voor de hond zijn aftrekbaar. Denk hierbij aan aanschafkosten, dierenartskosten, voer, hondenbelasting. Deze kosten kunnen in 1 keer van de winst afgetrokken worden.

Indien de aanschafkosten hoger zijn als €450,- dan kunnen de kosten, door middel van afschrijving, over meerdere jaren verdeeld worden.

Er moet wel duidelijk aangetoond kunnen worden dat de hond als bedrijfsmiddel ingezet wordt.
Ook moet het aannemelijk zijn dat het ras gebruikt wordt voor het zakelijk doel. Een waakhond is bijvoorbeeld wel een Duitse herder maar geen Mopshond.

Kantoor aan huis

By Eigen Woning, ZZP

Sinds de komst van corona is het kantoor aan huis weer een actueel onderwerp. Een kantoor aan huis kan veel voordelen geven. Denk hierbij aan meer flexibiliteit, reistijd en huurkosten. Verder zijn (evenredig) kosten aftrekbaar voor energie, onderhoud, inrichting en schoonmaken. Om dit te mogen doen zijn er wel een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn:

  • Het kantoor moet een volledige zelfstandige ruimte zijn, dus een eigen ingang hebben, voorzien zijn van sanitair. Een geschikte ruimte hiervoor zou een schuur of een garage kunnen zijn welke omgebouwd wordt tot kantoor.
  • Het inkomen dat uit het kantoor aan huis wordt gehaald moet tenminste 70% zijn van alle inkomsten. Het aantal vierkante meters speelt ook mee voor een fiscaal voordeel.

Door het kantoor aan huis zakelijk te boeken kan er bijvoorbeeld ook een lening afgesloten worden voor de inrichting van het kantoor aan huis: Bij een zakelijke lening kunnen de kosten hiervan in mindering worden gebracht van de winst.

Er kan natuurlijk ook gekozen worden om het kantoor aan huis als privévermogen aan te merken. Bij de belastingaangifte zal het kantoor dan aangegeven moeten worden als box 3 vermogen en de hypotheek als box 3 schuld. Het voordeel hiervan is dat er 4% van de WOZ-waarde van de bedrijfsruimte van de winst afgetrokken kan worden. Het nadeel is dat de hypotheekrente niet afgetrokken kan worden van de inkomstenbelasting.

Doorlopende machtiging vanaf 2022 Belastingdienst

By Algemeen, Belastingen

Elk jaar vragen wij voor u een zogenaamde VIA-machtigingscode aan bij de belastingdienst. Met deze machtigingscode kunnen wij zien welke gegevens bij de belastingdienst over een bepaald jaar bekend zijn. Deze VIA-machtiging is voor ons een belangrijk hulpmiddel voor het invullen van de aangifte inkomstenbelasting. Voor elk belastingjaar moet de code opnieuw aangevraagd worden. 

Dit gaat veranderen. 

Er zal nog eenmaal een machtiging aangevraagd worden, deze zal doorlopend zijn. De aanvraag zal zijn voor de machtigingen SBA (Kopie belastingaanslagen), VIA (vooraf ingevulde aangifte) en SBT (Kopieën Toeslagen). Mocht u de brief met code in huis ontvangen dan ontvangen wij deze graag.

Prinsjesdag 2021

By Administratie, Algemeen

Prinsjesdag 2021 is inmiddels weer achter de rug. Dit betekend dat er met ingang van 1 januari 2022 weer een aantal (fiscale) veranderingen te verwachten zijn. Onderstaand enkele van deze veranderingen:

  • Aftrekposten: Voor iedereen die in 2022 persoonsgebonden aftrekposten heeft zoals zorgkosten, alimentatie en/of andere aftrekbare kosten zal er maximaal 40% aftrekbaar zijn.
  • Hypotheekrenteaftrek: Voor iedereen die in 2022 hypotheekrenteaftrek heeft voor de eigen woning zal er nog maximaal 40% aftrekbaar zijn.
  • Scholings gerelateerde kosten en studiekosten zijn vanaf 01-01-2022 niet meer aftrekbaar. Ter compensatie kan er een STAP-budget ( Stimulering Arbeidsmarktpositie) aangevraagd worden bij het UWV.
  • AOW: de AOW-leeftijd in 2022 is 66 jaar en 7 maanden.

NOAB

By Algemeen, Certificering

Zoals u in onze vorige nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, zijn wij druk doende geweest met het NOAB lidmaatschap. Wij zijn dan ook enorm trots om u te mogen melden dat Buro HL sinds kort officieel is gecertificeerd als NOAB lid!

NOAB staat voor Nederlandse Orde van Administratie-en Belastingdeskundigen.

De organisatie richt zich op het blijven verbeteren van de kwaliteit in de administratieve of fiscale dienstverlening. Het NOAB-kwaliteitskeurmerk staat voor actuele kennis van zaken, een hoog kwalitatief niveau en vakmanschap welke up-to-date blijft door het volgen van trainingen.

Fiscale perikelen rond de bitcoin

By Administratie

De bitcoin staat momenteel flink in de belangstelling. Koersen fluctueren weliswaar hevig, maar lopen de laatste tijd gestaag op en op de bank levert uw geld nauwelijks iets op. Hoe pakt een belegging in cryptovaluta fiscaal uit?

Onbelaste koersstijging. Mede dankzij investeringen door enkele prominente personen, zoals Elon Musk van Tesla, is de koers van de bitcoin de laatste tijd aanzienlijk gestegen. Al blijft er altijd het risico van een koerscorrectie, veel kleinere beleggers proberen toch te profiteren van deze koersstijging van de bitcoin en beleggen vanuit privé gretig mee. Een onbelaste koersstijging is immers nooit weg, terwijl u op uw bankrekening nauwelijks rendement ontvangt of zelfs een negatieve rente moet betalen. 

Box 3-vermogen. Houd er wel rekening mee dat ook de cryptovaluta, zoals de bitcoin, ‘gewoon’ tot uw box 3-vermogen wordt gerekend als u vanuit privé in deze munten belegt. 

Overige bezittingen. Al in 2015 heeft de Belastingdienst aangegeven dat de bitcoin tot de rendementsgrondslag van box 3 behoort en wel onder de categorie Overige bezittingen. U zult dit dus zelf moeten invullen. Omdat de bitcoin echter geen wettig betaalmiddel is, kan dat niet bij uw binnen- of buitenlandse spaartegoeden. 

Verkoopwaarde per 1 januari. Hanteer in ieder geval de verkoopwaarde per 1 januari en bewaar een afschrift van de daarbij behorende koers in uw eigen administratie. Zo kunt u later, mochten er vragen over komen, in ieder geval aantonen waarom u deze koers heeft gebruikt. 

Beveiligde sleutel. Bitcoins behoren ook tot iemands nalatenschap. Vaak zijn de erfgenamen echter niet op de hoogte van de sleutel (zo’n twaalf tot 24 woorden) tot de ‘wallet’ die nodig is om de bitcoins uitgekeerd te krijgen en bij leven wilt u deze niet al doorgeven. U kunt dan bijv. de helft van de sleutel in uw testament opnemen en de andere helft aan de beoogde executeur doorgeven of u geeft de gehele sleutel in depot bij de notaris. Deze akte van depot kan worden geregistreerd bij het Centraal Testamentenregister, zodat deze is terug te vinden na het overlijden. 

Bron: Indicator

Crowdfunding

By Administratie

Dat er ondernemers zijn die het financieel moeilijk hebben in deze corona crisis zal u zeker niet ontgaan zijn. Daarom vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Het snelste uitje van Emmen dreigt te verdwijnen!!
Eind 2019 heeft het mooie concept Simracing zich gevestigd in het centrum van Emmen. Bij ons waant u zich een echte coureur in de mooiste simulatoren met motion, levensecht!